Obec Štôla rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 700,00 Eur (slovom: Sedemsto eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
Odberné miesto Odberateľa: EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000033251R Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie: trvalé následky úrazu čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
51.04 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
91.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-4), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Poistníkom môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
79.68 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
5852.88 €
Uzatvorenie zmluvy o doméne. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SK-NIC, a.s.
23.88 €
Doplnenie rodného priezviska kupujúceho Jána Hudačeka, rodeného . Odb.: Ján Hudaček
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Dohoda strán na aktivácii služby resp. zmene služby aktivovanej v Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len „Odberná jednotka“, v prípade prekládky Pripojenia sa považuje za Odbernú jednotku aj nová Odberná jednotka, do ktorej sa vykoná prekládka Pripojenia), na službu +++++ Pokiaľ je v kolonke uvedený symbol „+++++“ zostávajú služby aktivované v Odbernej jednotke, ktorej adresa je uvedená v záhlaví tohto Dodatku, alebo služby, ktorých aktivácia je dohodnutá priamo v tele Zmluvy, nezmenené, uvedenie predmetného symbolu v ktorejkoľvek kolónke v Dodatku znamená, že stav určovaný danou kolónkou zostáva nezmenený oproti stavu pred podpisom Dodatku, pokiaľ priamo v texte vzťahujúcom sa k danej kolónke nie je uvedené inak. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.44 €
1. Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 2. Predmetom tejto dohody je tiež záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II. tejto dohody, a to prostredníctovm občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 3. Ďalej je predmetom tejto dohody úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činností a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Pozemok - katastrálne územie Rákoš, okres Revúca, zapísaný na liste vlastníctva č. 499 ako parcela registra „C“, parcelné číslo 401/5, o výmere 138 m2, druh pozemku – záhrada je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho v spoluvlastníckom podiele 1/1. Odb.: Ján Hudaček
Dod.: Obec Rákoš
66.24 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 304, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Cinka Štefan
Dod.: Obec Rákoš
17.00 €
2.1. Predmetom plnenia je zhotovenie diela: Terénne úpravy pri dome smútku. 2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s prieskumom trhu realizovaným zo dňa 26.10.2015 a v rozsahu a kvalite podľa projektu realizácie stavby. Rozpočet prác je podľa ponuky, ktorá bola predložená v rámci prieskumu trhu. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 2.5. Výkon týchto prác zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov, vrátane odborného vedenia. 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 2.7. Miesto stavby: Cintorín Rákoš. 2.8. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektom, prípadne s jeho dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Eva Kilíková
6848.44 €
Pluhovanie obecných ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostky obce – podľa potreby. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Hudaček
45.60 €
Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania nehnuteľnosti zapísané na LV č. 479 – Správy katastra Revúca: *pozemky – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: -parc. č. 350 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -parc. č. 351 o výmere 662 m2, druh pozemku: záhrady, *stavby: -materská škola súpisné č. 125 postavená na parcele č. 350, -garáž – bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 350. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2015. Odb.: Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Dod.: Obec Rákoš
578.94 €
1. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PM IT s.r.o.
0.00 €
2.1. Predmetom plnenia je zhotovenie diela: „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš“. 2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s prieskumom trhu realizovaným zo dňa 17.7.2015 a v rozsahu a kvalite podľa projektu pre realizáciu stavby. Rozpočet prác je podľa ponuky, ktorá vola predložená v rámci prieskumu trhu. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 2.5. Výkon týchto prác zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov, vrátane odborného vedenia. 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 2.7. Miesto stavby: obec Rákoš. 2.8. Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektom, prípadne s jeho dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PM IT s.r.o.
30226.20 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. ako osôb pre výkon dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
91.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia: Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
19.50 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
1634.40 €
Predmetom tejto dohody je určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) a o automatickom poskytovaní údajov z tejto evidencie v elektronickej forme SP, v súlade s § 233 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v rozsahu potrebnom na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, predovšetkým údaje o dni, od ktorého je fyzická osoba oprávnená dosahovať príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t.j. deň vzniku oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa zákona a údaje o dni, od ktorého už nie je oprávnená tieto príjmy dosahovať, t.j. deň zániku oprávnenia na vykonávanie činnosti podľa zákona. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Predmetom tohto dodatku je na jednej strane záväzok poskytovateľa po neurčitú dobu dodávať objednávateľovi produkt „Aktualizácia“ a na strane druhej záväzok objednávateľa platiť kúpnu cenu uvedeného produktu za obdobie, v ktorom je produkt podľa tejto zmluvy poskytovateľom dodávaný. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: WEBY GROUP, s.r.o.
0.00 €
a) otvorenie a vedenie bežnégho účtu v zmysle zvoleného flexibiznis účtu b) možnosť zriadenia a používania produktov a služieb flexibiznis účtu podľa výberu v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
V zmysle článku VII. – Záverečné ustanovania – ods. 2 dohody č. 35/§10/2015 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení dňa 17.12.2014 sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne: V článku II „Činnosť občana“ sa mení bod 4 písm. c). v nasledovnom znení 4. c) hodina začiatku a skončenia: 7,00 hod. – 11,00 hod., (denný rozvrh je uvedený v Prílohe 1 k dodatku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody.) Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v písomnej objednávke, podpísanej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa, a to za platnosti týchto VOP. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: WEBY GROUP, s.r.o.
302.08 €
Audit individuálnej účtovnej závierky a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a 31.12.2015 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami týkajúcich sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike. Dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu, dodržanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. b) audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 a 2015 zostavenej podľa § 20 zákona o účtovníctve, c) previerku hospodárenia obce v zmysle zákona 583/2004 Z.z. §-u 16 odsek 3. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
350.00 €
4.1 Poistná zmluva sa dojednáva na základné poistenia a poistné sumy pre jednotlivé skupiny poistených osôb, 4.2 Poistná zmluva sa dojednáva na doplnkové poistenia a poistné sumy pre jednotlivé skupiny poistených osôb, 4.3 Výšky poistných súm dojednaných v ods. 4.1 a ods. 4.2 tohto článku predstavujú v prípade nastatia poistnej udalosti výšku poistného krytia pre jednotlivú poistenú osobu podľa zaradenia do príslušnej skupiny poistených osôb. Celé znenie uvedené v zmluve. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
32.68 €
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy – tovar špecifikovaný v písomných objednávkach. 3.2 Kupujúci je povinný prostredníctvom poverenej osoby prevziať objednaný tovar. 3.3 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Stavivo IBV, s.r.o.
0.00 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 341, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Ružena Bánesová
Dod.: Obec Rákoš
17.00 €
1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon služieb pre objednávateľa poskytovateľom, najmä odplatný výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré vznikli na území objednávateľa a za nakladanie s ktorými objednávateľ zodpovedá v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. 2. Predmetom plnenia zmluvy je zber, preprava a zhodnotenie resp. zneškodnenie nasledovných odpadov zhotoviteľom: • Kat. č. 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať zber odpadu v pravidelných časových intervaloch, resp. na objednávku. Zmluvný harmonogram zberu a dohodnuté ceny sú v Prílohe č.1. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
12.60 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Poistníkom môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnej zmluvy, je poistená na nasledovné dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
26.56 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
681.60 €
Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP VAOTP-5 a zverejnenej dňa 24.11.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č.1 sa mení názov dohody č. 63/§52/2014/ŠR na názov dohody č. 63/§52/2014/NP VAOTP-5. Článok I. bod č.1 sa mení v plnom rozsahu nasledovne: 1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). V zmysle Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5579.40 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 331, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Emília Jurinová
Dod.: Obec Rákoš
17.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
42.25 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poistnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poistné sumy úrazového poistenia. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
55.25 €
1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborný dohľad, odborné konzultácie ako i služby spočívajúce vo vedení dokumentácie a odborného dohľadu v oblastiach „Pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva“ (v rozsahu podľa preambuly). 2. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom poskytovania odborných konzultácií ako aj vedení dokumentácie a odborného dohľadu v oblastiach „Pracovnej zdravotnej služby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany obyvateľstva“ rozumie postup v súlade s platnými právnymi predpismi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Jozef NOSÁĽ, NCRC
24.00 €
Názov služby: Verejná telefónna služba, Telefónne číslo: 0584495105, Typ pripojenia: Telefónna prípojka – TP1, Program služby: Biznis linka 200, Darček pre všetkých – Vianoce 2014, Balík Biznis linka 200 – Akcová cena platná počas 1.-30. mesiaca – 19,99 € mesačne/vopred, Doba viazanosti: 24 mesiacov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca, v rámci implementácie NP VAOTP-5 a zverejnenej dňa 24.11.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 51/§52a/2014/ŠR uzatvorenej dňa 27.10.2014 na názov dohody č. 51/§52a/2014/NP VAOTP-5. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V zmysle: Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 – Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie č. 1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
326.40 €
Záväzok organizátora realizovať vykonávať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie vykonanej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5579.40 €
Elektronické bankovníctvo: Služba: Internet banking, Kontakt. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
V zmysle článku VI. – Záverečné ustanovenia – ods. 2 dohody č. 103/2014/MOS zo dňa 20.06.2014 a na základe žiadosti obce zo dňa 19.11.2014 sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne: V článku IV, Práva a povinnosti organizátora, sa mení bod č. 3 nasledovne: 2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.12.2014 do 31.12.2014 pre najviac 40 UoZ pričom rozsah aktivačnej činnosti pripadajúcej na jedného UoZ je najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne. Miesto výkonu aktivačnej činnosti: Katastrálne územie obce Rákoš Druh aktivačnej činnosti: Údržba verejných priestranstiev, priekop, úprava cintorína, odpratávanie snehu 3. Organizátor plne zodpovedá za riadne plnenie aktivačnej činnosti, pričom tiež zabezpečuje dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti UoZ. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Pluhovanie obecných ciest v obci Rákoš a Rákošská Baňa v zimnom období na požiadanie starostu obce Rákoš - podľa potreby. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Hudaček
45.60 €
1. VSE po vykonaní fyzickej prehliadky stavu NN elektrického vedenia nachádzajúceho sa v obci Rákoš, na ulici -, ktoré je vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej len „držiteľ povolenia“) bolo zistené, že stromy a/alebo iné porasty nachádzajúce sa na pozemkoch vlastníka nehnuteľností v predmetnej lokalite ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky daného elektrického vedenia (ďalej len „dotknuté nehnuteľnosti“). 2. Vlastník nehnuteľností a VSE sa dohodli, že výrub porastov a okliesnenie stromov nachádzajúcich sa na dotknutých nehnuteľnostiach, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky daného elektrického vedenia vykoná VSE na svoje náklady. 3. VSE je oprávnená poveriť vykonaním výrubu porastov a okliesnenia stromov podľa bodu 2 tohto článku inú fyzickú alebo právnickú osobu. Odb.: Východoslovenská energetika a.s.
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1 000-1), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Poistníkom môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uvedená v zákonnom ustanovení § 52a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.28 €
V zmysle článku VII. – Záverečné ustanovenia – ods. 2 dohody č. 15/§10/2014 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení dňa 23.05.2014 sa predmetná „Dohoda“ mení a dopĺňa nasledovne: V článku III „Práva a povinnosti úradu“ sa dopĺňa bod 2 o písm. b) a písm. c) v nasledovnom znení 2. Úrad sa zaväzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady: b) pracovné prostriedky podľa prílohy č. 1 dodatku č. 1 (ďalej len „PP“) c) ochranné osobné pracovné prostriedky podľa prílohy č. 2 dodatku č. 1 (ďalej len „OOPP“) V článku IV „Práva a povinnosti organizátora“ sa mení bod 2. v nasledovnom znení 2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť pre občana na vlastné náklady: a) PP mimo prílohy č. 1 dodatku č. 1, ak to charakter pracovných činností vyžaduje, b) OOPP mimo prílohy č. 2 dodatku č. 1, ak to charakter pracovných činností vyžaduje c) zdravotné preukazy, ak to charakter pracovných činností vyžaduje d) zabezpečenie úschovy, evidencie, vydávania OOPP a PP občanom na začiatku činností a prevzatia OOPP a PP od občanov po skončení výkonu pracovných činností. Organizátor je povinný v prípade poškodenia PP, ktorých hodnota je vyššia ako 10,- Eur tieto vrátiť na ÚPSVR Revúca. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej aj „dobrovoľnícka služba) podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
326.40 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 117, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Eva Valková
Dod.: Obec Rákoš
10.00 €
Predávajúci na základe žiadosti kupujúceho vo veci odkúpenia pozemku – záhrady v katastri obce Rákoš, časť Rákošská Baňa, číslo parcely 2585/85 zo dňa 23.5.2014 predložil žiadosť na obecné zastupiteľstvo dňa 30.6.2014, ktoré schválilo zámer odpredaja pozemku. Zverejnenie zámeru bolo prevedené dňa 11. 7. 2014 na 15 dní a po zvesení bol predaj pozemku schválený na Obecnom zastupiteľstve v Rákoši dňa 6.8.2014 Uznesením číslo 205/2014. Na základe týchto skutočností odpredáva predávajúci kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje a kúpou nadobúda predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva so všetkými právami a povinnosťami a zaväzuje sa zaplatiť za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu spôsobom a vo výške uvedenej v tejto zmluve. Odb.: Janette Kožejová
Dod.: Obec Rákoš
166.16 €
Dotácia na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v Centre voľného času v Revúcej. V školskom roku 2014/2015 je počet týchto žiakov: 3. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Mesto Revúca
210.00 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 77,78, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Dagmar Vrančíková
Dod.: Obec Rákoš
20.00 €
Úrazové poistenie: trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
28.72 €
Predávajúci na základe žiadosti kupujúceho vo veci odkúpenia pozemku – záhrady v katastri obce Rákoš, časť Rákošská Baňa, číslo parcely 2585/85 zo dňa 23.5.2014 predložil žiadosť na obecné zastupiteľstvo dňa 30.6.2014, ktoré schválilo zámer odpredaja pozemku. Zverejnenie zámeru bolo prevedené dňa 11. 7. 2014 na 15 dní a po zvesení bol predaj pozemku schválený na Obecnom zastupiteľstve v Rákoši dňa 6.8.2014 Uznesením číslo 205/2014. Na základe týchto skutočností odpredáva predávajúci kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje a kúpou nadobúda predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva so všetkými právami a povinnosťami a zaväzuje sa zaplatiť za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu spôsobom a vo výške uvedenej v tejto zmluve. Odb.: Janette Kožejová
Dod.: Obec Rákoš
163.68 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 340, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Denisa Bazovská
Dod.: Obec Rákoš
10.00 €
Zriadenie pripojenia k sieti Podnik a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
288.00 €
Predmetná „Dohoda“ sa z dôvodu zmeny zdroja financovania z prostriedkov ŠR na prostriedky ESF na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi Ústredím PSVR a úradom PSVR Revúca v rámci implementácie NP VAOTP SR4 a zverejnenej dňa 07.07.2014, mení a dopĺňa nasledovne: Dodatkom č. 1 sa mení názov dohody č. 37/§ 52/2014/ŠR na názov dohody č. 37/§52/2014/NP VAOTP SR-4. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:CAS 25 RTHP,RA526AH,ročné poistné = 114,75 €. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
114.75 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 313, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Ľubica Súkeníková
Dod.: Obec Rákoš
9.96 €
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje špeciálne vozidlo, kategórie N3, VIN 120239108, LIAZ Š 706 RT HP (požiarna cisterna), farby červenej, evidenčné číslo RA526AH. Stav vozidla: schopné prevádzky. Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetného vozidla, kupujúci je oboznámený so stavom predmetného vozidla. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Obec Licince
1100.00 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 288 / 289, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Agnesa Grendelová
Dod.: Obec Rákoš
19.92 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 315, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Matilda Očenášová
Dod.: Obec Rákoš
17.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 12/13, 14, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547. Odb.: Gabriela Krokavcová
Dod.: Obec Rákoš
29.88 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-1), ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
74.75 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3753.60 €
Dočasné užívanie pre vlastnú potrebu v obci Rákoš, katastrálne územie: Rákoš za účelom obhospodárovania: Pozemok – zastavaná plocha, parcelné číslo: 347 = 417 m2. Odb.: Marek Bánes
Dod.: Obec Rákoš
6.67 €
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dotácia na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2013/2014. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Mesto Revúca
33.60 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore – č. 55, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547. Odb.: Anna Fráková
Dod.: Obec Rákoš
16.88 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2014. Odb.: Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Dod.: Obec Rákoš
473.84 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 307, 308, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Vlasta Feketeová
Dod.: Obec Rákoš
33.76 €
1. Dodávateľ poskytne z informačného systému katastra nehnuteľností: a) údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, b) údaje zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (register „C“ a „E“), ktoré bude mať GKÚ v danom termíne dodania údajov k dispozícií, a to z katastrálneho územia Rákoš. 2. Dodávateľ poskytne odberateľovi údaje podľa ods. 1 písm. a) a b) vo výmennom formáte (na počítačových médiách dodaných odberateľom alebo elektronickou poštou) po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy vždy po obdržaní úhrady faktúry za prípravu údajov na účet v Štátnej pokladnici. Údaje budú poskytnuté prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a následne s dátumom aktuálnosti údajov k 30.6.2014 a k 31.12.2014. K poskytnutým údajom uvedie dodávateľ dátum ich aktuálnosti. 3. Odberateľ bol oboznámený s poskytovanými údajmi po stránke obsahu a kvality. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
130.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania dobrovoľníckych služieb organizovaných poistníkom podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.64 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 398/2006 Z.z. a zákona č. 330/2008 Z.z.. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o službách zamestnanosti. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
13.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia Prioritná os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti. Opatrenie č. 1.1 - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
136.00 €
Správca pohrebiska prepožičiava občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore ....-.... č. 57, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547. Odb.: Štefan Tószegi
Dod.: Obec Rákoš
10.00 €
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Sova 10 € na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je 0917317861. Dohoda strán o predaji zariadenia typ MT: Nokia 208 black, výrobné číslo MT (IMEI). Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny) s DPH 23,40 €. Dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou vo výške s DPH 8,00 €. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Sova 10 € na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je 0918945087. Dohoda strán o predaji zariadenia typ MT: Nokia 208 black, výrobné číslo MT (IMEI). Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny) s DPH 23,40 €. Dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou vo výške s DPH 8,00 €. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Sova 10 € na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je 0918945086. Dohoda strán o predaji zariadenia typ MT: Nokia 208 black, výrobné číslo MT (IMEI). Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny) s DPH 23,40 €. Dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou vo výške s DPH 8,00 €. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Sova 10 € na SIM karte Podniku registrovanej na Účastníka, ktorej telefónne číslo je 0918945085. Dohoda strán o predaji zariadenia typ MT: Nokia 208 black, výrobné číslo MT (IMEI). Účastníkovi z majetku Podniku so zľavou z jeho spotrebiteľskej ceny za kúpnu cenu (po uplatnení zľavy z jeho spotrebiteľskej ceny) s DPH 23,40 €. Dohoda strán, že Účastník je povinný uhradiť Podniku poplatok za aktiváciu SIM karty resp. administratívny poplatok za vykonanie nevyhnutných zmien v systémoch Podniku súvisiacich s kúpou koncového telekomunikačného zariadenia uvedeného v bode 1.2 tohto článku za cenu so zľavou vo výške s DPH 8,00 €. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
Program BIZNIS: Zľava vo výške 22% do 31.12.2016 (najskôr však od 1. 7. 2014) z variabilnej časti ceny bez DPH uvedenej v Cenníku elektriny VSE pre veľké podniky na rok 2013 do odberných miest Odberateľa pripojených do distribučnej sústavy. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore – č. 252, 253, 278, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Stanislav Holló
Dod.: Obec Rákoš
32.34 €
Pluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce - podľa potreby. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Hudaček, súkr. podnikateľ
42.00 €
Poskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2013/2014. Odb.: Mesto Revúca
Dod.: Obec Rákoš
31.50 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa podľa dohodnutých podmienok v roku 2013. Odb.: Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Dod.: Obec Rákoš
429.20 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore - č. 24, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547. Odb.: Balco Július
Dod.: Obec Rákoš
16.88 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ČSOB Poisťovňa, a.s.
107.13 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore - č. 262, 271, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Gizela Hatvaniová
Dod.: Obec Rákoš
33.76 €
Pridelenie Odbernej jednotky s prideleným SN 0583914472 – pripojenie k sieti spoločnosti Orange – užívanie služby Internet na doma DSL. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.99 €
Obec Rákoš - vlastník historickej hasičskej striekačky z roku 1893 vypožičiava ručnú historickú striekačku Mestu Jelšava, ktoré je zriaďovateľom Mestského hasičskhého zboru (MsHZ) v Jelšave, ktorému predmet zveruje do správy. Odb.: Mesto Jelšava
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania nehnuteľnosti zapísané na LV č. 479 Správy katastra Revúca: *pozemky - parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: -parc. č. 350 o výmere 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, -parc. č. 351 o výmere 662 m2, druh pozemku: záhrady, *stavby: -materská škola súpisné č. 125 postavená na parcele č. 350, -garáž - bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 350. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži
0.00 €
Úrazové poistenie: trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
48.72 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore - č. 338, 339, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Dagmar Vrančíková
Dod.: Obec Rákoš
20.00 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákošská Baňa v sektore -, č. 33/34, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 2547. Odb.: Viera Kederová
Dod.: Obec Rákoš
19.92 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš v sektore - č. 145/146, 147, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Viera Kederová
Dod.: Obec Rákoš
29.88 €
Overenie účtovnej závierky za rok 2012-2013. Overenie účtovnej závierky obce a to podľa ustanovení Obchodného zákonníka 513/91 Zb. a v znení neskorších noviel, zákona 431/02 Z.z. o účtovníctve a zákona 540/07 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskroších predpisov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
300.00 €
Poskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou 1 žiaka, ktorý je členom záujmového útvaru v Centre voľného času v Revúcej v školskom roku 2012/2013. Odb.: Mesto Revúca
Dod.: Obec Rákoš
31.50 €
Úrazové poistenie: pracovná činnosť – UZ vykonávajúci menšie obecné služby, trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
62.80 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených obcou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb (v súlade so zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie, ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
58.50 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa v sektore - č. 335, 336, ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v katastrálnom území obec Rákoš ako parcela č. 386/1. Odb.: Alica Hamplová
Dod.: Obec Rákoš
34.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2862.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľnckych služieb na účely zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
6.64 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
129.50 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Milan Miartin
Dod.: Obec Rákoš
49.50 €
Pluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce - podľa potreby. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Hudaček, súkr. podnikateľ
38.40 €
Zriadenie pripojenia k sieti Podnik a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
345.36 €
Zriadenie pripojenia k sieti Podnik a poskytovanie služieb v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
489.36 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Renáta Urbanová
Dod.: Obec Rákoš
9.95 €
Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní Služieb pri zabezpečení Služieb podľa Objednávky. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
8808.00 €
Skupinové poistenie menovaných osôb – úrazové poistenie, ktoré sa vzťahuje na Variant A. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
48.72 €
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - STANDARD. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
207.57 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Alžbeta Smolníková
Dod.: Obec Rákoš
29.70 €
2 ks lavičky do domu smútku. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ľubomír Schlosár
270.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa poskytovateľom podľa dohodnutých podmienok v roku 2012. Odb.: Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Dod.: Obec Rákoš
519.05 €
Zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Darovanie nehnuteľnosti v Katastrálnom území Rákoš - pozemok parcelné číslo 401/5 - záhrada o výmere 138 m2. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Mgr. Pánik Dušan, Mgr. Pániková Slávka
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 Žiadateľovi z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN č. 15/2010 a to za účelom podporenia projektu v rozsahu tejto Zmluvy: Názov projektu: Oplotenie cintorína Oprávnené výdavky k projektu: ostatné náklady – stavebné práce a materiál. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
500.00 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Dagmar Vrančíková
Dod.: Obec Rákoš
39.60 €
Prepožičanie občanovi miesto na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Ján Súkeník
Dod.: Obec Rákoš
16.40 €
Poistenie uchádzačov o zamestnanie - aktivačná činnosť. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
49.14 €
-úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - menších obecných služieb. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
97.50 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
1398.60 €
Vytvorenie webstránky obce: www.obecrakos.sk. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: webex media, s.r.o.
180.00 €
Doplnenie bodu 3 - zabezpečenie zberu separovaných zložiek zmesového komunálneho odpadu. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Dohoda o zaplatení istiny a trov právneho zastúpenia. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Premier Consulting, s.r.o.
1614.53 €
Centrálne verejné obstarávanie – vzájomná spolupráca. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Centrálny obstarávateľ záujmové združenie právnických osôb
96.00 €
Poskytnutie hotových potravinárskych výrobkov. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Potravinová banka Slovensko, o.z.
0.00 €
ISDN BRA, aktivácia zľavy, Biznis ISDN Uni 200 - základný poplatok - bez zriaď.poplatku. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom, a.s.,
25.95 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, budovy č. súp. 128, obec Rákoš, ktorá je postavená na parc. KN č. 330/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2 - prenájom. Odb.: Slovenská pošta, a.s.
Dod.: Obec Rákoš
54.72 €
Požičiavateľ je výlučným vlastníkom v 1/1 nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Rákoš, zapísaných na LV č. 479 Správy katastra Revúca ako: pozemky a stavby - odovzdanie a prevzatie. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Nandraži
0.00 €
Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.99 €
Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.99 €
Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.99 €
Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.99 €
Zabezpečenie odbornej praxe, ktorá sa realizuje v súlade s výkladom hlavnych foriem praktického vyučovania na stredných školách. Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Pluhovanie ciest v zimnom období v obci na základe požiadavky starostu obce - podľa potreby. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Hudaček, súkr. podnikateľ
35.84 €
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
207.57 €
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nákladné motorové vozidlo: Multicar M25 - sklápač. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Riš&Riš, Prevádzka: Autorizovaný partner MULTICAR
3000.00 €
Majetok v správe Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici - AVIA A31. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úrazové poistenie Školák Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
56.70 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa poskytovateľom podľa dohodnutých podmienok v roku 2011. Odb.: Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Dod.: Obec Rákoš
615.88 €
Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Asfaltovanie teplou ob,drvou miestne komunikácie v časti obce Rákošská Baňa. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1440.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Overenie účtovníctva rok 2010 - 2011. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
300.00 €
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Stavivo IBV, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení a vykonávaní absolventskej praxe. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011 žiadateľovi z vlastných príjmov poskytovateľa na základe VZN č. 15/2010 a to za účelom podporenia projektu v rozsahu Zmluvy. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
500.00 €
Platiteľ sa zaväzuje doručovať dokumenty výhradne prostredníctvom elektronickej komunikácie cez privátnu zónu platiteľa sprístupnenú na webovej stránke Poisťovne s adresou www.dovera.sk podľa podmienok špecifikovaných v ustanoveniach Zmluvy. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Prenajímateľ odovzdáva a nájomca preberá do dočasného užívania pre vlastnú potrebu v obci Rákoš časť Rákošská Baňa za účelom obhospodárovania pozemok, parcelné číslo 2580/44 = 166 m2. Odb.: Gabriela Kederová
Dod.: Obec Rákoš
2.56 €
Dohoda strán na aktivácii učastníckeho programu resp. zmena účastníckého programu na účastnícky program. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie odbornej praxe, ktorá sa realizuje v súlade s výkladom hlavnych foriem praktického vyučovania na stredných školách. Odb.: Súkromná stredná odborná škola Revúca
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy - tovar špecifikovaný v písomných objednávkach. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV
0.00 €
Prenajímateľ odovzdáva a nájomca preberá do dočasného užívania pre vlastnú potrebu v obci Rákoš časť Rákošská Baňa za účelom obhospodárovania: pozemok - zastavaná plocha, parcelné číslo: 2585/13 = 2361 m2 . Odb.: Jaroslav Grendel
Dod.: Obec Rákoš
37.78 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4496.85 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Miroslav Koska
Dod.: Obec Rákoš
9.90 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Alena Kubaljaková
Dod.: Obec Rákoš
16.40 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Alica Paulíková
Dod.: Obec Rákoš
9.90 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Ján Dorobant
Dod.: Obec Rákoš
32.80 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Michal Ondrejčák
Dod.: Obec Rákoš
16.40 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Jaroslav Palic
Dod.: Obec Rákoš
32.80 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Eugénia Gasperová
Dod.: Obec Rákoš
49.20 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Jaroslav Urban
Dod.: Obec Rákoš
19.80 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Emília Berentová
Dod.: Obec Rákoš
19.80 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Štefan Zelina
Dod.: Obec Rákoš
9.95 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Ing. Karol Janeka
Dod.: Obec Rákoš
32.80 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Ružena Nagajová
Dod.: Obec Rákoš
9.90 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Dezider Bánes
Dod.: Obec Rákoš
16.40 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Elena Liptáková
Dod.: Obec Rákoš
49.55 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Gejza Sendrei
Dod.: Obec Rákoš
16.40 €
Prepožičanie miesta na hrob /miesto na urnu/ v obci Rákoš/Rákošská Baňa. Odb.: Ján Valko
Dod.: Obec Rákoš
82.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec v zmysle § 3 ods.3 písm. a) zák.č.369/1990 Zb. Odb.: Rozdeľovník
Dod.: Obec Rákoš
0.00 €