Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Obec Štôla je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec Štôla, Štôla 29, 059 36  Štôla

starosta obce: Martin Hajko

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Obec Štôla v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné - zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=Obec+%C5%A0t%C3%B4la&ico=&obec=&sort=ico&sort-dir=ASC

  2. zákazky podlimitné - zverejňované on-line na web stránke Obce Štôla, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=Obec+%C5%A0t%C3%B4la&ico=&obec=&sort=ico&sort-dir=ASC

  3. zákazky  s nízkou hodnotou -  zverejňované on-line na web stránke Obce Štôla, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=Obec+%C5%A0t%C3%B4la&ico=&obec=&sort=ico&sort-dir=ASC