Zmenšiť textZväčšiť text

Technická vybavenosť DHZ Štôla

 25.11.2021

Materiálno- technické zabezpečenie DHZO Štôla k 31.12.2021

   Dobrovoľný hasičský zbor obce Štôla ma dlhoročnú tradíciu. Na stránkach obce Vám pravidelne prinášame hodnotenie našej športovej činnosti, no hlavnou úlohou Dobrovoľných hasičských zborov je pomoc občanom a ochrana majetku pri požiaroch a živelných pohromách. Určite Vám, vážení občania v poslednom období neuniklo, že hasičská zbrojnica prešla v roku 2020 rozsiahlou rekonštrukciou. Keďže pôvodná budova hasičskej zbrojnice pochádza ešte z ½ 20 storočia, nevyhovovala dnešným požiadavkám, ktoré sú kladené na funkciu a materiálno technické vybavenie hasičských zbrojníc v 21 storočí. Preto sme sa v roku 2019 uchádzali o finančnú dotáciu z grantu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rekonštrukciu Hasičských zbrojníc obecných hasičských zborov SR v hodnote 30000 eur, kde nám táto dotácia bola pridelená. Následné sa v roku 2019 začalo s rekonštrukciou budovy hasičskej zbrojnice. Boli realizované vnútorné stavebne úpravy, zateplenie fasády, vybudovanie sociálnych zariadení a výmeny vstupných garážových brán za automatické.

   Samozrejme samotná hasičská zbrojnica k plneniu ochrany majetku a pomoci občanom nestačí. Nakoľko sme od roku 2017 zaradení  v rámci kategorizácie  Dobrovoľných Hasičských zborov kategórie C, každoročne môžeme využiť dotáciu pre DHZO v sume 700eur. Nakoľko sa dlhé roky neinvestovalo do materiálno- technického vybavenia, rozhodli sme sa , že postupne zrealizujeme nákup moderných hasičských pomôcok, ochranných odevov a ďalších prostriedkov určených výhradne k zásahovej činnosti. Samozrejme, pridelené finančné prostriedky z dotácie nestačili na zakúpenie všetkých nami navrhnutých prostriedkov naraz, a tak sme každý rok dokúpili pár vecí a takto postupne pokračujeme v dopĺňaní technického vybavenia.

   Veľkou pomocou pre náš zbor bolo aj pridelenie protipovodňového vozíka, ktorý je plne vybavený k riešeniu mimoriadnych situácii na úseku PO a to hlavne v prípade povodní či iných prírodných kalamít. Vozík je vo vlastníctve DHZO od roku 2017, obsahuje moderné motorové kalové čerpadlo, protipovodňové norné steny, elektrocentrálu, a ponorné vodné plávajúce čerpadlo spolu s ručným naradím. Taktiež sme v roku 2018 zakúpili ponorné plávajúce čerpadlo Honda, s výtlakom 1600l vody/min ktoré je jedným y najvýkonnejších na trhu a plnohodnotne nahradí starší typ motorových hasičských striekačiek PS8 a PS12. Tieto staršie motorové striekačky prešli repasovaním a sú taktiež plne funkčne k zásahovej činnosti. V roku 2019 sme sa zamerali na dokúpenie zásahových oblekov UBO PS v počte 14ks, nepremokavých zásahových búnd PAVITEX v počte 10ks, moderných koncových multifunkčných prúdnic DEBIKADOR 500E s možnosťou proti ohňovej clony a niekoľkých kusov hadíc C75, C52 na zásahové účely. V roku 2020 sme financie z dotácie použili k ďalšiemu dozbrojovaniu inventáru hasičskej zbrojnice a to kompletnú výmenu ručného náradia ako sú lopaty, krompáče, sekery, hrable, nákup pracovnej obuvi GLADIATOR v počte 7ks, RMP s ochranným štítom, baterkami a čelovými lampami, technického lana, rukavíc a ďalších ochranných pomôcok. Taktiež boli zakúpené prvé 4ks ručných hasiacich vakov EMAK 20 určených k dohášaniu koreňového systému v prípade lesných požiarov. Nákup ďalších 4 ks bol realizovaný v roku 2021. Postupne sme dovybavili a zmodernizovali aj   inventár do športovej časti hasičskej zbrojnice.

   V roku 2021 sme taktiež využili štátnu dotáciu k postupnému dovybavovaniu zásahovej časti hasičskej zbrojnice. Zakúpili sme 10 m hliníkový vysúvací  rebrík DEBITEX, ktorý pomôže pri výškových prácach v obci, 2 kompletne postroje na práce vo výškach s príslušenstvom, 4 ks zásahových hadíc TECHNOLEN B 75 a ďalších menších súčasti hasičského vybavenia.  V termíne november 2021 sa 8 členov nášho Dobrovoľného hasičského zboru zúčastní dvojdňového školenia realizovaného profesionálnymi  lektormi z KR HaZZ Prešov, ktoré bude zamerane na získanie základných zručnosti pri obsluhe moderných hasiacich zariadení, ako aj kompletného predstavenia zásahovej časti vozidiel IVECO DAILY, poskytovane pre DHZO s podpory MVSR. Toto školenie bolo taktiež hradené z dotácie MVSR na rok 2021. Následné  členovia po úspešnom zvládnutí školení získajú odbornú spôsobilosť a odbornosť pri obsluhe moderných hasiacich zariadení.

   Čo a týka roku 2021, je to rok ktorý je pre náš Dobrovoľný hasičský zbor výnimočný.  Zbor posledne 3 roky nedisponoval zásahovým vozidlom, ktoré by spĺňalo požiadavky na rýchly výjazd a bolo vybavene potrebným technickým vybavením. Hasičské vozidlo TATRA 805 je od roku 2015 vyradené z technickej evidencie vozidiel, a hoci je naďalej v majetku obce Štôla, je plne funkčné, je podľa zákona  nespôsobilé na jazdu na pozemných komunikáciách. Obec do leta 2021 disponovala iba osobným vozidlom Peugeot boxer, ktoré bolo väčšinou využívané na prepravu športového hasičského tímu na súťaže v rámci SR i ĆR, a pre potreby obce Śtôla.

   Dobrovoľný hasičský zbor opakovane žiadal o pridelenie hasičského vozidla IVECO DAILY z ministerstva vnútra v období rokov 2012 až 2020, žiaľ naša obec nebola pri 2 kolách zadeľovania úspešná.  V júni 2021 však naša obec dlho očakávané zásahového vozidlo IVECO DAILY predsa len dostala. Ide o plne vybavené zásahové vozidlo s nádržou na 750l vody a kompletným vybavením pre rýchly a účinný 1 zásah v prípade požiaru či inej živelnej pohromy.

   Naša hasičská zbrojnica prešla za posledne 3 roky značnou obnovou. Občania si určite všimli nový vzhľad hasičskej zbrojnice, no oveľa viac sa toho udialo vo vnútri a najmä pri postupnom technickom dovybavení hasičskej zbrojnice. Snažili sme sa  dokúpiť množstvo potrebných súčasti výzbroje a výstroje tak, aby sme mohli byt v prípade potreby schopný prvého zásahu pri požiaroch, a živelných pohromách a byt plnohodnotne nápomocní profesionálnym hasičom pri zásahu. Vlastníctvom moderného hasičského vozidla Iveco Daily, a 4 ročným postupným modernizovaním zásahového vystroja je dnes, technické vybavenie nášho zboru neporovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.  A aj napriek tomu že náš zbor je zaradení až do tretej kategórie DHZO na Slovensku, dostávame každoročne najnižšiu možnú dotáciu pre DHZO. Napriek tomu sa snažíme každé euro z tejto dotácie investovať do prostriedkov, ktoré v prípade potreby dokážeme využiť pri zásahovej činnosti v prípade nepredvídateľnej udalosti v našej obci.

   Samozrejme,  aj keď sa nemôžeme   materiálno –technickým vybavením porovnávať s inými  hasičskými zbormi z oveľa väčších obci, ktoré majú často oveľa viac členov sú vo vyššej kategorizácií DHZO na Slovensku ,  tým pádom poberajú omnoho vyššie finančne príspevky od štátu na ich činnosti. Za posledné roky sa úzka skupina našich členov ozaj postupnými krokmi snažila zmodernizovať technickú časť nášho zboru. Samozrejme pri množstve financií to išlo pomaly, nedalo sa možno zabezpečiť všetko to, čo sme za krátky čas chceli. Postupne sa však väčšina veci podarila. Dnes je DHZO Štôla po materiálno –technickej stránke už aspoň sčasti zabezpečený pre pomoc a ochranu zdravia a majetku našich občanov.  A pokiaľ nám naďalej pomôže obec Śtôla, štát vo forme príspevkov na obnovu materiálno –technického vybavenia, a bude nás poslúchať zdravie, chceme vo zveľaďovaní nášho zboru pokračovať naďalej aj v ďalších rokoch.. Pretože hlavným krédom každého z nás je naše motto:                              

                          „ Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“

Spracoval: Mgr. Martin Stromko- veliteľ DHZ Štôla