Zmenšiť textZväčšiť text

Prevádzkovanie pohrebiska

 20.06.2016

Prevádzkovanie pohrebiska

Prevádzkovanie pohrebiska sa riadi zákonom č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. V zmysle tohto zákona bolo schválené VZN Obce Štôla č. 1/2006 o prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Štôla.

Úplné znenie VZN nájdete na internetovej stránke – Samospráva-Cintoríny, alebo Samospráva-Všeobecne záväzné nariadenia.

Toto VZN obsahuje:

§ 1 - Úvodné ustanovenia
§ 2 – Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb
§ 3 – Prevádzkovateľ pohrebiska a jeho základné povinnosti
§ 4 – Nájomca hrobového miesta
§ 5 – Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov
§ 6 – Prenájom hrobového miesta
§ 7 - Exhumácia
§ 8 – Označovanie hrobov
§ 9 - Práce na pohrebisku
§ 10 – Zrušenie pohrebiska
§ 11 – Zákaz pochovávania
§ 12 – Prevod nájomného práva k hrobovému miestu
§ 13 – Príslušenstvo hrobového miesta
§ 14 – Evidencia pohrebiska
§ 15 - Vstup na pohrebisko
§ 16 – Správanie sa na pohrebisku
§ 17 - Dĺžka tlecej doby
§ 18 – Spôsob nakladania s odpadkami
§ 19 - Cenník služieb
§ 20 - Sankcie
§ 21 - Priestupky