Zmenšiť textZväčšiť text

CHov, vodenie a držanie psov

 20.06.2016

O chove, vodení a držaní psov

Na území Obce Štôla možno chovať a držať psov len vtedy, ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy, vrátane zákona NR SR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat a jeho vykonávacie vyhlášky (ďalej len „všeobecne záväzné právne predpisy“) a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené vo VZN Obce Štôla č. 3/2002.

Zákaz voľného pohybu a vstupu psov

1. Na katastrálnom území Obce Štôla sa zakazuje voľný pohyb psa.

2. Osobitne sa zakazuje v intraviláne Obce Štôla voľný pohyb psov a vstup so psom na nasledovné miesta a lokality:

a) na detské ihriská a pieskoviská,
b) priestory obecného úradu, materskej škôlky, pošty a cintorína,
c) na miesta označené zákazom „Zákaz vodiť psov“ (uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri výkone služobných povinnosti a na psov vodiacich nevidiacich občanov).

3. Na verejné priestranstvá (autobusová stanica, ulica s obchodmi a službami, parky, oddychové zóny), do verejných budov, dopravných prostriedkov a v spoločných priestoroch obytného domu (napr. chodba, výťah, suterén) je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich podmienok :
- pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať (pachom, nečistotami) okolie,
- nebezpečný pes musí mať košík.

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom

Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný:

1. zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),

2. na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu do okolia.

Vodenie psov v intraviláne obce
V intraviláne obce je možné vodiť psov za splnenia nasledovných podmienok:
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie a nie je jeho držiteľom, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

5. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby alebo aby sa nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície.

Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

2. Evidenciu vedie obec.

3. Do evidencie sa zapisuje najmä:

- evidenčné číslo psa,
- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
- umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
- úhyn psa,
- strata psa.

4. Každú zmenu skutočností, údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ do 30 dní povinný oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len známka). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie známky, stratu známky alebo zničenie známky je držiteľ psa povinný ohlásiť obci, kde je pes evidovaný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, stratu alebo zničenie zistil. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.

7. Cena známky pre psa na území Obce Štôla sa stanovuje v sume 1.- €, cena za náhradnú známku je 3,32 €.

Priestupky podľa § 9 VZN

1. Priestupku sa držiteľ psa dopustí, ak:

a) Neprihlási psa do evidencie.

b) Umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v par. 7 ods. 1 a 2 VZN.

c) Neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

d) Neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:

a) Neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol.

b) Nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.

c) Neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa pes nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.

d) Evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa.

e) Nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.


3. Za priestupok podľa § 9:

1. ods. l písm. b/, c/, d/ uloží obec pokutu do 16,59 €
2. ods. 2 písm. d/ a e/ uloží obec pokutu do 16,59 €
3. ods. 1 písm. a/ uloží obec pokutu do 165,96 €
4. ods. 2 písm. a/ až c/ uloží obec pokutu do 165,96 €

4. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu
do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odst. 4.

Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania. Na konanie a ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (Z. č. 71/1967 Zb. – správny poriadok).

Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.