Zmenšiť textZväčšiť text

Povinnosti daňovníkov poskytujúcich ubytovanie

 20.06.2016

Povinnosti daňovníkov poskytujúcich ubytovanie

nájdete v čl. 10, 11 a 12 VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nájdete v Samospráve-Všeobecne záväzné nariadenia.

Článok 10 - Sadzba dane (0,40 €/osobu/prenocovanie)
Článok 11 - Náležitosti, lehoty oznamovcej povinnosti a spôsob vedenia preukaznej evidencie
Článok 12 - Spôsob výberu dane, lehoty a spôsob odvodu dane