Zmenšiť textZväčšiť text

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Štôla

 11.10.2023

Obec Štôla informuje, že na základe Uznesenia  č. 8/2023/97 môžu záujemcovia do 30.11.2023 doručiť na obecný úrad Žiadosti na zmenu a doplnky územného plánu obce Štôla za nasledovných podmienok:

       a)  Termín na podanie žiadosti o zmenu územného plánu je do 30.11.2023

       b)  Žiadosť na zmenu územného plánu musí byť podaná do podateľne obecného úradu  v písomnej forme

       c)  Zo žiadosti musí byť jednoznačne zrejmé, kto žiadosť podáva, ktorého územia sa navrhovaná zmena týka

            a o akú zmenu sa jedná

       d)  Požiadavky na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce môžu podať obyvatelia, právnické a fyzické osoby,

            ktoré sa podieľajú na využití územia.

       e)  Žiadateľ bude informovaný o skutočnosti, že v prípade schválenia jeho žiadosti o zmenu územného plánu, bude znášať

            všetky finančné náklady spojené s procesom zmeny územného plánu v ním navrhovanej časti. V prípade, že sa zmena

            týka verejného priestranstva a miestnych komunikácii, náklady nebude znášať žiadateľ.


Zoznam aktualít: