Zmenšiť textZväčšiť text

Upozornenie na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností do 31.01.2023

 16.01.2023

Pripomíname občanom, že do 31.1.2023 je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2022.

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Príklad:

Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2022, daň platíte od 1. 1. 2023. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2023. Daň platíte od 1. 1. 2023. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. 


Zoznam aktualít: