Aktuality

18. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Štôle - 15.8.2017

 11.08.2017

Obec Štôla, 059 37  Štôla 29

P o z v á n k a

     V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 13  z v o l á v a m  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štôle, ktoré sa uskutoční
dňa 15. 8. 2017, t.j. v utorok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Štôle.

           

Program:

1.       Otvorenie zasadnutia
2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.       Voľba návrhovej komisie
4.       Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
5.       Správa kontrolórky obce o prevedených kontrolách od posledného zasadania OZ
6.       Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
7.       Prerokovanie rozpočtových opatrení Obce Štôla č. 3/2017 zo dňa 26.6.2017, č. 4/2017 zo dňa 24.7.2017, č. 5/2017 zo dňa             11.8.2017
8.       Prerokovanie vyjadrenia Prešovského samosprávneho kraja k poskytnutiu dotácie na vybudovanie detského ihriska
9.       Žiadosť o povolenie rozšírenia parkoviska pri bytovom dome Patria
10.    Prerokovanie žiadosti manželov Láskových, Vyšné Hágy ohľadom odpredaja pozemkov vedených na LV č. 962
11.    Prerokovanie konceptu kroniky Obce Štôla za rok 2016
12.    Rôzne
13.    Diskusia
14.    Návrh na uznesenie
15.    Záver

Martin Hajko, v.r .  -  starosta obce

Pozvánka zverejnená dňa:  11.8.2017

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 14.00 - 15.30
Utorok: 7.30 - 12.00 14.00 - 18.00
Streda: 7.30 - 12.00 14.00 - 15.30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 12.00

Fotogaléria

Štôla kedysi

Kalendár

Meniny dnes oslavuje .

Počasie

Počasie Štôla - Svieti.com

Návštevnosť